Cicles Formatius

Informació Bàsica

Horari: de 16h a 21h, de dilluns a divendres

Durada dels Cicles Formatius: la majoria són de 2 anys lectius, encara existeix algun cicle d’un sol curs (en breu passaran a ser de 2 cursos)

Per què triar EDN

 • Alumnes plenament formats en acabar els estudis al nostre centre, tant per accedir a estudis universitaris com per accedir al mercat laboral.
 • Important percentatge d’Inserció laboral dels alumnes de GS, de l’ordre del 75%.
 • Relació de proximitat entre professors i alumnes.
 • Bona relació i comunicació amb les empreses perquè l’alumne pugui fer la Formació Pràctica més adequada a les seves necessitats i al seu perfil professional
 • La majoria de professors tenen relació directa amb el món empresarial.
 • Mesures de tipus flexibilitzadores:
 • Professionals compromesos amb la innovació i el desenvolupament sostenible.

Perfil de l’alumne que tria Cicles Formatius

Els alumnes que volen formar-se en FP a partir de 4t d’ESO o que provenen de la prova d’accés a Grau Mitjà, o del CAM (curs d’accés a GM); trien un cicle de GRAU MITJÀ (GM). El títol que obtenen quan han acabat aquest cicle és el de TÈCNIC en …

Els alumnes que volen formar-se en FP a partir de Batxillerat o que provenen de la prova d’accés a Grau Superior , o del CAS (curs d’accés a GS), o que provenen de la universitat; trien un cicle de GRAU SUPERIOR (GS). El títol que obtenen quan han acabat aquest cicle és el de TÈCNIC SUPERIOR en …

Aquests estudis de GS estan emmarcats dintre del Marc Espanyol de qualificacions per a l’Educació Superior. I pretenen donar una Formació de caràcter especialitzat que capacita pel desenvolupament qualificat de diverses professions.

Els alumnes que vulguin cursar Cicles Formatius han de tenir un perfil bàsic concret, que s’adapti als següents criteris:

 • Són alumnes que veuen properes les expectatives d’incorporar-se al món laboral.
 • Es regeixen per la capacitat per treballar amb continguts concrets que tenen una aplicació pràctica immediata al món laboral.

Cicles Formatius que es poden cursar

A l’EDN es poden cursar 4 Cicles Formatius de GM:

 • Gestió Administrativa (família Administració i Gestió)
 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes (família Informàtica i Comunicacions)
 • Manteniment Electromecànic (família Instal·lació i Manteniment)
 • Atenció a les Persones en Situació de Dependència (família Serveis Socioculturals i a la Comunitat)

A l’EDN es poden cursar 8 Cicles Formatius de GS

 • Integració Social (família Serveis Socioculturals i a la Comunitat)
 • Educació Infantil (família Serveis Socioculturals i a la Comunitat)
 • Automatització i Robòtica Industrial (família Electricitat i Electrònica)
 • Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (família Electricitat i Electrònica)
 • Administració i Finances (família Administració i Gestió)
 • Gestió Comercial i Màrqueting (família Comerç i Màrqueting)
 • Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa (família Informàtica i Comunicacions)
 • Desenvolupament d’Aplicacions WEB (família Informàtica i Comunicacions)

Funcionament dels Cicles a l’EDN

La FP compren un conjunt d’ensenyaments que capacita a l’alumne per l’exercici qualificat de diverses professions.

La durada de la majoria dels cicles formatius per hores és de 2000 hores fet que provoca que sigui dos cursos acadèmics.

Si al finalitzar el curs un alumne té pendents de superar crèdits la suma horària total d’aquest no és superior al 40% de la durada del conjunt de crèdits que ha cursat corresponents al primer curs podrà accedir al curs següent. Del cas contrari l’alumne haurà de repetir els crèdits suspesos. Podrà accedir al curs i cursar-hi tots els crèdits que organitzativament li siguin possibles.

Per aprovar qualsevol crèdit/mòdul/UF és necessari assistir el 90% de les hores i es permeten un 5% de faltes no justificades.

Justifiquen (dintre de la setmana posterior): Enfermetat o Malaltia. Causa administrativa. Treball.

S’ha d’estudiar i treballar a casa (màxim esforç).

Formació pràctica al centre de treball (Pràctiques a l’empresa)

Els alumnes de 1r curs poden fer les pràctiques a partir del 3r TRIMESTRE del 1r curs.

Els alumnes de 2n curs quan ho desitgin (aconsellable dintre del 1r trimestre)

La situació normal seria realitzar-les durant el curs:

 • Amb un MÀXIM d’HORES de 20 h Setmanals.
 • Fent 4 h màxim diàries. NO Dissabtes ni Diumenges
 • Pels matins a partir de la 8 h, abans s’ha de demanar

En dies fora del horari escolar:

 • Amb un MÀXIM de 7h/dia, entre 8 mati i 10 vespre

A l’AGOST sempre VACANCES

 • No es poden fer les pràctiques a no ser un cas excepcional.

Durada de les pràctiques

Pels cicles de GM:
 • Gestió Administrativa 350 h de FPCT
 • Manteniment Electromecànic 350 h de FPCT
 • Atenció a les Persones en situació de Dependència 383 h de FPCT
 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes 350 h de FPCT
Pels cicles de GS:
 • Integració Social 420 h de FPCT
 • Educació Infantil 400 h de FPCT
 • Automatització i robòtica industrial 350 h de FPCT
 • Sistemes electrotècnics i automatitzats 350 h de FPCT
 • Administració i Finances 350 h de FPCT
 • Gestió Comercial i Màrqueting 410 h de FPCT
 • Administració de Sistemes Informàtics en la xarxa 317 h de FPCT
 • Desenvolupament d’Aplicacions WEB 317 h de FPCT

Qui busca l’empresa ?

L’Escola sempre és qui parla amb l’empresa, i estudia l’adequació del perfil de l’alumne amb el que busca l’empresa.

L’empresa s’interessa pel alumne, llavors ho comuniquem a l’alumne.

Si l’alumne sap alguna empresa dels seu entorn que ens ho comuniqui i llavors ens posem en contacte.

Si l’alumne no es defineix llavors l’escola busca una empresa.

Pagament

No es contempla cap pagament de forma obligatòria.

És un CONVÈNI de col·laboració en pràctiques.

PAU (Proves d’Accés a la Universitat)

La prova d’accés als estudis universitaris pels alumnes de CF és totalment voluntària:

Només serveix per a millorar nota.

Consta de les matèries de modalitat associades al grau que es vol cursar. L’alumne/a es podrà examinar d’una, dues o màxim tres matèries; però només compten les dues millors notes.

Té validesa per dos anys. Si han transcorregut els dos anys i l’alumne/a es vol presentar a altres graus, s’haurà de tornar examinar de la part específica, si vol millorar la nota.

Les matèries s’avaluen independentment i se superen amb un 5.

Part Ludicoformativa

Des de l’EDN sempre hem considerat que la formació dels nostres alumnes, és alguna cosa més que la formació acadèmica i professional a les aules, la qual engloba, entre altres, la potenciació de les seves capacitats, la investigació, la innovació i el desenvolupament del coneixement.

A part d’aquesta formació acadèmica, creiem que s’ha de ressaltar i impulsar la formació humana dels alumnes. En aquest aspecte cal destacar el següent:

 • Es realitzen xerrades pensades
  • Per a l’orientació professional dels alumnes (diverses empreses)
  • Per a la seva sensibilització i participació en temes d’actualitat
  • Per a l’orientació acadèmica dels alumnes (PAU, universitat, …)
 • Es realitzen sortides o visites tècniques a entitats i/o empreses, orientades a millorar el coneixement de cada especialitat. Algunes d’aquestes visites a empreses o a entitats han estat: ALSTOM, ROSSIGNOL, DENSO, TALLER COLOMA, EEE LLAR SANTA Ma DE QUERALT, AMPANS, VILARDELL PURTÍ, INOXFORMA, SERVEIS PER A LA PETITA INFANCIA MANRESA, …
 • Es realitzen visites a Fires: Fira del Coneixement de Berga, Fira de l’Estudiant de Manresa, Fira BCN.
 • Es realitzen i es participen en tallers i projectes diversos.

R+D+I. Participació en projectes

En l’apartat de Recerca + Desenvolupament + Innovació, i en projectes diversos, des de l’EDN s’interactua amb empreses, bàsicament des del punt de vista de transferència del coneixement, i entre altres, amb els següents àmbits o projectes:

 • Robòtica.
 • Control mitjançant Arduino.
 • Impressió en 3D.
 • Automatització.
 • Projecte Aprenentatge i Servei.
 • Projecte Xalar.