AFA

QUÈ ÉS UNA AFA?

L’AFA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies d’alumnes de l’escola. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nois i les noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa.
Les funcions bàsiques d’un AFA són aquestes:

 • Donar suport i assistència a pares i mares, professors, alumnes i òrgans de govern dels centres en tot el que fa referència a l’educació dels fills.
 • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els consells escolars.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementaries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • També es fan gestions a les administracions públiques a fi de solventar determinats problemes, ja siguin d’infraestructura, seguretat, equipament i material, etc.

Per a l’educació dels fills

El grau d’implicació, però, no té perquè ser el mateix per a tothom, ni tan sols el mateix per una mateixa persona en diversos moments de la seva vida. En qualsevol cas, hi podem contribuir fent-nos socis de l’AFA i assistint a les activitats que organitza, o bé participant en alguna de les seves comissions ( de festes, de menjador, escola de famímilies, etc), entrant a formar part de la junta directiva, o essent representants de l’AFA en el consell escolar. Totes són formes vàlides de participació que tenen com a denominador comú la contribució a la millora de l’educació que reben els nostres fills.

LES FUNCIONS DE l’ AFA a l’EDN

Organitzar activitats per a alumnes:

En el cas de l’Escola Diocesana, l’AFA ha tingut un pes determinant en la posada en marxa del projecte de socialització i reciclatge de llibres, oferint així la possibilitat de reduir considerablement  els costos de les famílies en llibres de text i adquirir un sentit més solidari, cooperatiu, racional i respectuós amb el medi ambient per part dels alumnes.

Les aportacions de l’AFA també han estat decisives en activitats no només extraescolars sinó en moltes de les activitats i sortides que realitzen tots els alumnes fora del centre durant el curs escolar, aportant un 50% del cost total del transport.

La seva col·laboració econòmica també es fa present en la revista que edita l’Escola dos cops d’any: per Sant Joan Bosco i a final de curs.

 

Facilitar la participació dels pares i mares

L’AFA ha ser l’eina que doni suport orgànic a la participació dels pares en el Consell Escolar del Centre (CEC). Per ser membre del CEC en representació del sector de pares i mares n’hi ha prou de presentar-se i ser elegit, però per ser membre del Consell Escolar representant els pares i les mares és necessari, a més a més, tenir un lloc on recollir i elaborar la informació necessària per interpretar les seves necessitats i opinions.

Evidentment, una AFA que fomenti la participació dels pares i mares, a partir del desenvolupament dels serveis complementaris, de la realització d’activitats lúdiques i culturals i que alhora sigui un lloc de debat que es centri bàsicament en l’anàlisi i la discussió de l’educació dels fills es consolidarà com entitat dins de la comunitat escolar.

COM PODEU PARTICIPAR-HI

 • Assistint als actes i reunions que es convoquen. Qualsevol mare o pare es pot presentar i participar en les reunions de l’AFA, cercar informació, donar la seva opinió i presentar qualsevol proposta o iniciativa.
 • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assemblea general.
 • Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’AFA.

Desitgem que aquest resum ajudi a entendre què és un AFA i el valor que té participar-hi.

(*) Resum tret del manual de gestió de l’AMPA, que ens envia la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC).