PROJECTE QUALITAT

El Projecte de qualitat i millora contínua té per objectiu aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció dels alumnes, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat d’acord amb models basats en normes internacionals. En el nostre cas l’escola està certificada d’acord la Normativa UNE en ISO 9001:2008 des de l’any 2000.

Logo iso9001

Logo iso9001

Política de Qualitat del centre:

L’EDN vol oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat, amb la finalitat de formar persones responsables, compromeses amb la societat que ens envolta i que siguin capaces de desenvolupar-se amb eficàcia i eficiència.

Per fer-ho l’escola

– Desenvolupa una acció conjunta entre pares, professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu fonamentat en el Caràcter Propi del Centre.

– S’educa en valors, fent un acompanyament personal, amb una atenció especial als alumnes amb més dificultats.

– Manté els seus serveis en la qualitat i rigor; manté actualitzats els mitjans tècnics i materials i promou la formació continuada del seu personal.

– Potencia mecanismes de col·laboració i participació i promou la relació amb les institucions i amb el teixit empresarial.

Els principis bàsics de la política de qualitat són:

 1. La satisfacció dels clients, el respecte als altres i la millora contínua integren els valors del centre.
 2. El compliment dels requisits de pares, alumnes i organismes oficials corresponents es converteix en una prioritat del nostre servei.
 3. L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel·lectual, tècnic i personal dels alumnes.
 4. La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió del Centre la formació continuada del professorat.
 5. Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.
 6. Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments i propostes de millora de tot l’equip humà del Centre per afavorir la millora contínua a tots els nivells de l’Escola Diocesana de Navàs
 7. L’acció tutorial, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.
 8. Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. L’avaluació és un mitjà per garantir la qualitat de la formació dels alumnes.
 9. Orientació i atenció individualitzada per part dels professors a aquells alumnes que ho necessiten, amb una dedicació complementària si s’escau.
 10. Activitats complementàries i extraescolars que van més enllà de l’activitat estrictament docent, com poden ser visites culturals a empreses, conferències, convenis de pràctiques, etc.
 11. La direcció es compromet a:
  • Proporcionar els recursos necessaris per implantar la millora continuada del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, fer-ne el seguiment i revisar-ho periòdicament.
  • Potenciar les activitats de la Comissió de Qualitat i els equips de millora com a fonament de la millora continuada del Sistema de Qualitat.
  • Divulgar la política de qualitat entre el personal
  • Fer un esforç per implantar les noves tecnologies.
  • Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport del Centre.